algemene voorwaarden

 1. Toegang tot Acello-services
  1. Deze Algemene Voorwaarden (de “VOORWAARDEN”) vormen een aanvulling op de Handelsvoorwaarden waaronder Acello u toegang heeft verleend tot het Platform en vormen samen met de Handelarenvoorwaarden een bindend contract tussen u en Acello Limited en regelen uw gebruik van de Diensten. In het geval van enige inconsistentie tussen de Algemene Voorwaarden voor Handelaren, zijn de Algemene Voorwaarden voor Handelaren van toepassing.
  2. Acello Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 12696083 (Acello) en statutaire zetel te: 13 Hursley Road Chandler’s Ford, Eastleigh, Hampshire, Engeland, SO53 2FW.
  3. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Door u te registreren op de Website bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Diensten niet gebruiken. U verbindt zich ertoe uitsluitend toegang te verkrijgen tot de Diensten vanuit een van de landen waarvoor de Diensten beschikbaar zijn. 
  4. U erkent dat uw toegang tot en gebruik van de Diensten in sommige landen bij wet beperkt of verboden kan zijn, en u verbindt zich ertoe de Diensten uitsluitend te openen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  5. De Diensten bestaan ​​uit het leveren van hulpmiddelen voor gesimuleerde valutahandel, inclusief gesimuleerde transacties in Contracts for Differences, Spot FX en FX-derivaten. 
  6. De Diensten omvatten onder meer de Free Trial-, FX Challenge- en Verification-producten; deze producten kunnen verschillen in de reikwijdte van de geleverde Diensten (bijvoorbeeld door analytische hulpmiddelen waarover de Handelaar beschikt). Met de Gratis Proefperiode kunt u een aantal van de Diensten binnen een beperkte reikwijdte en gedurende een beperkte periode gratis gebruiken. Het voltooien van de gratis proefperiode geeft u geen recht op toegang tot andere services. 
  7. U kunt de Diensten bestellen via de Website door het juiste registratie- of bestelformulier in te vullen. Na registratie sturen wij u per e-mail de inloggegevens voor de klantensectie en/of het handelsplatform, zodat u er toegang toe krijgt 
  8. Acello kan de levering van de Diensten aan de Handelaar naar eigen goeddunken beëindigen.
 • DEFINITIES & INTERPRETATIE

Definities:

 1. In de Handelsvoorwaarden en deze Voorwaarden hebben de volgende termen de hieronder weergegeven betekenis:
 • Geautoriseerde gebruikers: als de Handelaar een bedrijfsentiteit is, de werknemers, agenten en onafhankelijke contractanten van de Handelaar die door de Handelaar zijn gemachtigd om de Diensten en de Documentatie te gebruiken; of (ii) als de Handelaar een persoon is, de Handelaar zelf die bevoegd is om de Diensten en de Documentatie te gebruiken.
 • Werkdag: een andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag in Engeland waarop de banken in Londen open zijn voor zaken.
 • Commerciële partners : elke derde partij, inclusief maar niet beperkt tot gereguleerde bedrijven en plaatsen van uitvoering, verbonden met Acello.
 • Handelarenvoorwaarden: alle Handelarenvoorwaarden die tussen Acello en de Handelaar zijn aangegaan met betrekking tot Gebruikersabonnementen en bijbehorende voorwaarden. 
 1. “Klantgeld” betekent, in overeenstemming met de Regels voor Cliëntengeld, geld in welke valuta dan ook dat het Bedrijf ontvangt of aanhoudt voor de Cliënt, of namens de Cliënt, in de loop van of in verband met de zaken die in de Overeenkomst worden beoogd, anders dan het geld dat verschuldigd is
 1. “ Vertrouwelijke informatie ” betekent alle informatie die de ene partij bij deze Overeenkomst (“ de Ontvanger ”) ontvangt of verkrijgt van de andere partij (“ Bekendmakende partij ”) met betrekking tot de Bekendmakende partij, haar groepsentiteiten of haar handelaren, ongeacht of deze wordt bekendgemaakt of schriftelijk, elektronisch, mondeling, visueel of anderszins beschikbaar gesteld, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot het bedrijf, de zaken, handelaren, klanten, plannen, technologie of handelsstrategieën van de Bekendmakende Partij. Vertrouwelijke informatie sluit informatie uit die:
  1. openbaar beschikbaar is of wordt anders dan als gevolg van een schending van deze Overeenkomst door de Ontvanger; 
  2. op wettige wijze is ontvangen van een derde partij die, naar redelijk weten en vermoeden van de Ontvanger, niet onderworpen is aan enige geheimhoudingsplicht ten behoeve van de Bekendmakende Partij; 
  3. in het bezit was van of bekend was bij de Ontvanger op het moment van openbaarmaking, zonder enige beperking op gebruik of openbaarmaking ten behoeve van de Ontvanger; of 
  4. wordt onafhankelijk ontwikkeld door de Ontvanger zonder gebruik van, verwijzing naar of voordeel van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij. 
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Acello en de Handelaar voor het leveren van Diensten, bestaande uit deze Voorwaarden en de Handelaarsvoorwaarden.
 1. Gegevens: de gegevens die door Acello of een Handelaar worden ingevoerd met als doel het gebruik van de Diensten of het faciliteren van het gebruik van de Diensten. 
 2. Documentatie: het door Acello aan Klant ter beschikking gestelde document waarin een beschrijving van de Diensten en de gebruiksinstructies voor de Diensten zijn opgenomen. De documentatie is te vinden op: instantfunding.io
 • Gratis proefperiode: zoals gedefinieerd op de website en in de Handelsvoorwaarden.
 • Gefinancierde handelaar : een handelaar die de FX Challenge- en verificatiefase heeft doorstaan, is door Acello geaccepteerd als een gefinancierde handelaar, wiens prestaties door Acello kunnen worden gerepliceerd en beloond.
 • FX Challenge: zoals gedefinieerd op de website en in de Handelarenvoorwaarden
 • Verplicht beleid: het bedrijfsbeleid, het gebruikersbeleid en de codes van Acello die op verzoek aan de handelaar ter beschikking worden gesteld.
 1. Normale kantooruren: 8.00 uur tot 18.00 uur lokale Britse tijd, elke werkdag.
 • Platform: het Instant Funding-handelsplatform, beheerd door Acello LTD;
 • Diensten: de diensten die Acello aan de Handelaar levert onder deze Voorwaarden en/of de Handelaarsvoorwaarden, of zoals beschreven in de Documentatie.
 • Software: de online softwareapplicaties die Acello ter beschikking stelt als onderdeel van de betreffende Diensten.
 1. Gebruikersabonnementen: de gebruikersabonnementen die Geautoriseerde Gebruikers recht geven op toegang tot en gebruik van de Diensten en de Documentatie in overeenstemming met deze Voorwaarden en/of de Handelsvoorwaarden.
 • Verificatie: zoals gedefinieerd in de Handelsvoorwaarden
 1. Virtueel gefinancierde account : een account beheerd door een gefinancierde handelaar
 2. Virus: alles of apparaat (inclusief software, code, bestand of programma) dat: de werking van computersoftware, hardware of netwerk, telecommunicatiediensten, apparatuur of netwerk of andere diensten of apparaten kan voorkomen, aantasten of anderszins nadelig kan beïnvloeden ; de toegang tot of de werking van programma’s of gegevens voorkomen, belemmeren of anderszins nadelig beïnvloeden, inclusief de betrouwbaarheid van programma’s of gegevens (hetzij door het geheel of gedeeltelijk herschikken, wijzigen of wissen van het programma of de gegevens of anderszins); of de gebruikerservaring negatief beïnvloeden, inclusief wormen, Trojaanse paarden, virussen en andere soortgelijke zaken of apparaten.
 3. Website: InstantFunding.io
 • Interpretatie:
  1. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing ernaar zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle ondergeschikte wetgeving die krachtens die wet of wettelijke bepaling is opgesteld, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.
  2. Elke zinsnede die wordt geïntroduceerd door de termen , waaronder , include , in het bijzonder of een vergelijkbare uitdrukking, moet worden opgevat als illustratief en beperkt de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan niet.
  3. Een verwijzing naar schriftelijk of schriftelijk omvat fax en e-mail. 
 1. TOEGANG TOT SYSTEMEN – GEBRUIKERSRECHTEN & VERPLICHTINGEN – GRATIS ABONNEMENT EN BETAALDE VOORWAARDEN
  1. Op voorwaarde dat de Handelaar deze Voorwaarden, de Voorwaarden voor de Handelaar, de Documentatie en eventueel Verplicht Beleid naleeft, verleent Acello hierbij aan de Handelaar een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om zijn Geautoriseerde Gebruikers toe te staan ​​de Diensten en Documentatie te gebruiken gedurende de Initiële Termijn. , en zoals vervolgens overeengekomen door Acello, voor elke Vervolgtermijn en elke Verlengingstermijn voor de interne bedrijfsactiviteiten van de Geautoriseerde Gebruiker. 
  2. Een Handelaar heeft uitsluitend recht op toegang tot de Diensten via het Platform. Een Handelaar heeft het recht om toegang tot de Diensten aan te vragen door rechtstreeks contact op te nemen met Acello. Acello behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk verzoek af te wijzen of voorwaarden vast te stellen met betrekking tot prijzen of andere zaken.
  3. Op elk moment tijdens de Initiële Termijn heeft Acello het recht om de Handelaar te verzoeken akkoord te gaan met de Handelsvoorwaarden, waardoor deze Voorwaarden kunnen afwijken. In het geval dat de Handelaar weigert de Voorwaarden voor Handelaar te aanvaarden, eindigen alle aan de Handelaar verleende rechten en de Diensten en het Contract onmiddellijk en heeft de Handelaar niet het recht om vanaf die datum gebruik te blijven maken van de Diensten.
  4. Met betrekking tot geautoriseerde gebruikers verbindt de handelaar zich ertoe dat:
   1. het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers dat hij autoriseert om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de relevante Diensten en de relevante Documentatie zal niet groter zijn dan het aantal Gebruikersabonnementen dat hem van tijd tot tijd is toegekend en/of aangekocht onder de Handelsvoorwaarden;
   2. zij zal niet toestaan ​​of toestaan ​​dat een Gebruikersabonnement door meer dan één individuele Geautoriseerde Gebruiker wordt gebruikt, tenzij het in zijn geheel opnieuw is toegewezen aan een andere individuele Geautoriseerde Gebruiker, in welk geval de vorige Geautoriseerde Gebruiker niet langer enig recht heeft op toegang of gebruik de relevante Diensten en/of relevante Documentatie;
   3. elke Geautoriseerde Gebruiker zal een veilig wachtwoord bewaren voor zijn gebruik van de relevante Diensten en relevante Documentatie, dat een dergelijk wachtwoord niet minder vaak dan twee keer per jaar zal worden gewijzigd en dat elke Geautoriseerde Gebruiker zijn wachtwoord vertrouwelijk zal houden;
   4. dat elke Geautoriseerde Gebruiker onmiddellijk op verzoek van Acello zijn wachtwoord op elk moment zal wijzigen, en ook zal voldoen aan elk verzoek van Acello om eventuele complexiteitscriteria met betrekking tot zijn wachtwoord te wijzigen;
   5. zij zal een schriftelijke, bijgewerkte lijst bijhouden van de huidige geautoriseerde gebruikers en deze lijst op elk gewenst moment binnen 5 werkdagen na Acello’s schriftelijk verzoek aan Acello verstrekken. 
  5. De Handelaar mag tijdens zijn gebruik van de relevante Diensten geen virussen of materiaal openen, opslaan, distribueren of verzenden die:
   1. onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch aanstootgevend is;
   2. faciliteert illegale activiteiten;
   3. toont seksueel expliciete afbeeldingen;
   4. bevordert onwettig geweld;
   5. discriminerend is op basis van ras, geslacht, huidskleur, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, handicap; of
   6. op een manier die anderszins illegaal is of schade of letsel veroorzaakt aan een persoon of eigendom;
  6. U erkent dat u, om onze Services te kunnen gebruiken, de juiste technische apparatuur en software moet aanschaffen, inclusief adequate software van derden om toegang te krijgen tot het handelsplatform, op eigen risico en kosten. 
  7. De Website is toegankelijk via de meest gebruikte webbrowsers. De internettoegang, de aanschaf van de apparatuur en de aanschaf van de webbrowser en de updates daarvan zijn voor uw eigen risico en rekening. 
  8. Acello garandeert niet dat de Diensten compatibel zijn met specifieke apparatuur of software. 
  9. De internettoegang, de aanschaf van de apparatuur en de aanschaf van de webbrowser en de updates daarvan zijn voor uw eigen risico en rekening. Acello garandeert niet dat de Diensten compatibel zijn met specifieke apparatuur of software. Acello brengt geen extra kosten in rekening voor de internetverbinding.
 2. Juridisch en regelgevend
  1. U erkent en aanvaardt dat wanneer u in onze fasen handelt, u niet in echt geld handelt en geen recht hebt op daadwerkelijke winst, en dat u, behalve waar Acello u naar eigen goeddunken heeft geaccepteerd als een Virtueel Gefinancierde Handelaar (in overeenstemming met de Handelsvoorwaarden), u ontvangt geen vergoeding of winstdeelname op basis van de resultaten van uw gesimuleerde handel, noch hoeft u voor eventuele verliezen te betalen. 
  2. De Diensten vormen geen door de FCA gereguleerde beleggingsdiensten en u heeft geen recht op enige wettelijke bescherming, noch ontvangt u beleggingsadvies of -aanbevelingen. 
  3. Voor alle duidelijkheid: alle gelden die de Handelaar naar Acello stuurt, hebben betrekking op de betaling voor Diensten en zullen niet door Acello worden vastgehouden als Cliëntgeld volgens de regels uiteengezet in de subsectie CASS Client Assets van de Bedrijfsnormen in de Handbook of Rules and Guidance van de FCA, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en in het bijzonder (maar zonder beperking) sectie 7 “Client Money Rules” daarvan.
  4. De Handelaar begrijpt en accepteert dat, hoewel Acello niet gereguleerd is, de Dienst verbinding maakt met andere partijen die wel gereguleerd zijn om transacties in gereguleerde financiële instrumenten te regelen of uit te voeren. De Handelaar mag de Dienst alleen gebruiken, op voorwaarde dat hij een arranger of uitvoerende makelaar heeft aangesteld, die een vergunning heeft van de Financial Conduct Authority en op voorwaarde dat een dergelijke gereguleerde Handelaar de Handelaar heeft geclassificeerd als een In aanmerking komende tegenpartij. 
  5. De Handelaar zal nauwkeurige gegevens bijhouden die nodig zijn voor naleving van wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot rapportagevereisten, backofficesystemen, gegevensherstel en eventuele licenties of regelgevende autorisaties die vereist zijn voor deelname aan activiteiten met betrekking tot de Dienst. 
  6. Als de Handelaar binnen een onredelijk korte tijd een ongewoon groot aantal of een ongebruikelijk groot aantal bestellingen voor de Diensten plaatst, behoudt Acello zich het recht voor om verdere bestellingen van de Diensten door de Handelaar op te schorten en dergelijk gedrag te melden aan de bevoegde wettelijke en regelgevende instanties. . 
  7. U erkent dat de exploitanten van handelsplatforms personen of entiteiten zijn die verschillen van Acello en dat hun eigen algemene voorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn wanneer u hun diensten en producten gebruikt. 
  8. U bent ervoor verantwoordelijk dat de informatie die u ons verstrekt via het registratie- of bestelformulier, het Klantengedeelte of anderszins volledig, waar en actueel is en u bent verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw gegevens of update de gegevens in uw klantensectie.
  9. U erkent ook dat de fondsen die aan u worden verstrekt voor demohandel fictief zijn en dat u geen recht hebt om deze fictieve fondsen te bezitten buiten de reikwijdte van hun gebruik binnen de Diensten, en in het bijzonder dat ze niet mogen worden gebruikt voor daadwerkelijke handel en dat u heeft geen recht op de uitbetaling van deze gelden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ontvangt u geen vergoeding of winst op basis van de resultaten van uw gesimuleerde handel, noch bent u verplicht eventuele verliezen te betalen. 
  10. U zult voldoen aan ons handelsbeleid, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.
  11. Acello draagt ​​geen verantwoordelijkheid voor de informatie die op het handelsplatform wordt weergegeven, noch voor enige onderbreking, vertraging of onnauwkeurigheid in de marktinformatie die via uw Klantensectie wordt weergegeven.
  12. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten, inclusief de beëindiging van actieve accounts, te beperken tot personen die onze systemen misbruiken. Dit omvat het gebruik van deskundige adviseurs (EA’s) die misbruik maken van de backend-systemen van de technische partners van het bedrijf en/of deze in gevaar brengen. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot, handelsgedrag dat tot doel heeft te profiteren van inefficiënties in platform-, server- of brokerageservers. Deze activiteiten kunnen ook omvatten, maar zijn niet beperkt tot, latency-arbitragehandel, long-short-arbitragehandel, gap-handel, spread-arbitrage, omgekeerde arbitrage en tegengestelde handel tussen accounts.
  13. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen en de verkoop van producten en diensten te beperken aan klanten die deze clausules schenden. Klantaccounts die worden beëindigd, hebben geen toegang tot restituties en ontvangen onder dergelijke omstandigheden geen compensatie.
 1. KOSTEN 
  1. De vergoeding die voor de FX Challenge moet worden betaald, wordt uiteengezet in de Handelsvoorwaarden. 
  2. Behalve tijdens een Initiële Termijn (wanneer de Diensten gratis worden geleverd en mogelijk niet onderworpen zijn aan de Voorwaarden voor Handelaars), is elk gebruik van de Diensten onderworpen aan kosten en betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de Voorwaarden voor Handelaars.
  3. De Handelaar zal Acello van tijd tot tijd alle Gebruikersabonnementskosten betalen zoals uiteengezet in de Handelaarsvoorwaarden voor de Gebruikersabonnementen.
  4. De Handelaar zal op de Aanvangsdatum, op verzoek van Acello, aan Acello goedgekeurde inkooporderinformatie verstrekken die aanvaardbaar is voor Acello en alle andere relevante geldige, actuele en volledige contact- en factuurinformatie die Acello naar eigen goeddunken vereist, waarna Acello zal de Handelaar factureren in overeenstemming met het facturatieschema dat is vastgelegd in de Handelsvoorwaarden en de Handelaar zal elke factuur binnen 30 dagen na de datum van een dergelijke factuur betalen.
  5. Indien Acello binnen 7 dagen na de vervaldatum geen betaling heeft ontvangen, en onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen van Acello:
   1. Acello mag, zonder aansprakelijkheid jegens de Handelaar, het wachtwoord, het account en de toegang van de Handelaar tot alle of een deel van de Diensten uitschakelen en Acello is niet verplicht om een ​​of alle Diensten te verlenen zolang de desbetreffende factuur(en) onbetaald blijft; En
   2. op dergelijke verschuldigde bedragen zal op dagelijkse basis rente worden opgebouwd tegen een jaarlijkse rente gelijk aan 3% boven de dan geldende basisleningsrente van Acello’s bankiers in het Verenigd Koninkrijk van tijd tot tijd, beginnend op de vervaldatum en doorlopend tot volledig betaald, al dan niet eerder of na oordeel;
   3. Acello kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
  6. Alle bedragen en vergoedingen die in deze Overeenkomst worden vermeld of waarnaar wordt verwezen:
   1. zijn betaalbaar in Britse ponden, USD of euro’s, zoals uiteengezet in de Handelarenvoorwaarden.
   2. zijn niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar na 1 geplaatste transactie of 14 dagen of zoals anderszins vereist door toepasselijke consumentenwetgeving;
   3. zijn exclusief BTW, die tegen het toepasselijke tarief aan de factuur(en) van Acello zal worden toegevoegd.
  7. Acello behoudt zich het recht voor om op elk moment de vergoedingen en parameters van de Diensten eenzijdig te wijzigen, inclusief de parameters voor de succesvolle voltooiing ervan. 
  8. De Handelaar kan de vergoeding voor de geselecteerde optie van de FX Challenge betalen via een betaalkaart, via een bankoverschrijving of via een ander betaalmiddel dat Acello momenteel op de Website aanbiedt.
  9. Bij betaling met een betaalkaart of via een andere uitdrukkelijke betaalmethode zal de betaling onmiddellijk plaatsvinden. 
  10. De vergoeding wordt als betaald beschouwd wanneer het volledige bedrag op de rekening van Acello is bijgeschreven. Indien u het bedrag niet op tijd betaalt, heeft Acello het recht uw bestelling te annuleren. 
  11. De vergoeding voor de FX Challenge varieert afhankelijk van de gekozen optie en is afhankelijk van de hoogte van het startkapitaal, de mate van aanvaardbaar risico, de parameters waaraan moet worden voldaan zodat aan de voorwaarden van de FX Challenge en de daaropvolgende Verificatie wordt voldaan, en mogelijk andere configuraties.  
  12. De vergoeding wordt betaald om u toegang te geven tot de FX Challenge of de diensten die worden aangeboden in het kader van de FX Challenge. De Handelaar heeft geen recht op restitutie van de vergoeding, bijvoorbeeld als de Handelaar de Klantensectie van de Handelaar opzegt of de opzegging per e-mail aanvraagt, als de Handelaar het gebruik van de Diensten voortijdig beëindigt (bijvoorbeeld als hij de FX Challenge of de Verificatie), niet voldoet aan de voorwaarden van de FX Challenge of de Verificatie, of deze Voorwaarden schendt.
 2. KLANT SECTIE 
  1. Per Handelaar is slechts één Klantensectie toegestaan ​​en alle Diensten van de Handelaar moeten in de Klantensectie worden onderhouden. 
  2. Het totale aantal FX-uitdagingen en -verificaties per klantsectie kan beperkt zijn, afhankelijk van de totale som van de startkapitaalbedragen van de door de handelaar bestelde producten of op basis van andere parameters.  
  3. Tenzij Acello een uitzondering toestaat aan de Handelaar, mogen de startkapitaalbedragen niet tussen de afzonderlijke producten worden overgedragen of onderling worden gecombineerd.  
  4. U mag uw prestaties, serviceparameters, gegevens of andere informatie ook niet tussen de producten overdragen of combineren. 
  5. De toegang tot het klantengedeelte en het handelsplatform wordt beschermd door inloggegevens, die de handelaar niet beschikbaar mag stellen of delen met derden. Indien de Handelaar zich als rechtspersoon heeft geregistreerd, kan de Handelaar het gebruik van de Diensten via de Klantensectie van de Handelaar toestaan ​​aan werknemers van de Handelaar of andere geautoriseerde werknemers en vertegenwoordigers.  
  6. De Handelaar is verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via de Klantensectie of het Handelsplatform van de Handelaar. Acello draagt ​​geen verantwoordelijkheid, en de Handelaar heeft geen recht op enige compensatie, voor misbruik van de Klantensectie, het Handelsplatform of enig onderdeel van de Diensten, noch is Acello verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan voor de Handelaar, als dergelijk misbruik plaatsvindt. om welke reden dan ook aan de kant van de Handelaar.
  7. De Handelaar erkent dat de Diensten mogelijk niet 24 uur per dag beschikbaar zijn, vooral als het gaat om onderhoud, upgrades of andere redenen. In het bijzonder draagt ​​Acello geen verantwoordelijkheid, en de handelaar heeft geen recht op enige compensatie, voor de onbeschikbaarheid van de klantensectie of het handelsplatform en voor schade of verlies van gegevens of andere inhoud die u uploadt, overdraagt ​​of opslaat via de klantensectie. of handelsplatform. 
  8. De handelaar kan op elk moment verzoeken om de annulering van de klantensectie door een e-mail te sturen naar support@instantfunding.io. 
  9. De Handelaar heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (deze periode staat bekend als de ‘opzegtermijn’), onder voorbehoud van opzegging binnen 14 dagen per post of e-mail met behulp van de contactgegevens in de Handelsvoorwaarden. De kennisgeving wordt behandeld alsof deze aan de Vennootschap is betekend op het moment dat deze wordt verzonden.  
 3. GEGEVENS EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid.
  2. Acello is eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op alle Gegevens.
  3. Acello zal geen opslag-, back-up- en/of archiveringsfaciliteiten of -diensten voor de Gegevens leveren. Acello is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het ophalen van Gegevens.
  4. Als Acello namens de Handelaar persoonlijke gegevens verwerkt bij het nakomen van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden (of eventuele Handelsvoorwaarden), leggen de partijen hun intentie vast dat de Handelaar de gegevensbeheerder zal zijn en Acello een gegevensverwerker, en in een dergelijk geval:
   1. de Handelaar erkent en stemt ermee in dat de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen buiten de EER of het land waar de Handelaar en de Geautoriseerde Gebruikers zich bevinden om de Diensten en de andere verplichtingen van Acello uit hoofde van dit Contract uit te voeren;
   2. de Handelaar zorgt ervoor dat de Handelaar het recht heeft om de relevante persoonsgegevens aan Acello over te dragen, zodat Acello de persoonsgegevens namens de Handelaar rechtmatig kan gebruiken, verwerken en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst;
   3. de handelaar zorgt ervoor dat de relevante derde partijen op de hoogte zijn gesteld van, en hun toestemming hebben gegeven voor, dergelijk gebruik, verwerking en overdracht, zoals vereist door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
   4. Acello zal de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van dit Contract en alle wettelijke instructies die redelijkerwijs van tijd tot tijd door de Handelaar worden gegeven; En
   5. elke partij zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens of tegen het accidentele verlies, vernietiging of beschadiging ervan.
  5. U stemt ermee in om alle informatie met betrekking tot de transacties die u uitvoert te delen, op voorwaarde dat Acello en zijn dochterondernemingen toegang hebben tot informatie over alle transacties die u op het handelsplatform uitvoert. en dat u geen recht heeft op enige vergoeding of inkomsten die verband houden met het gebruik van de gegevens door Acello.
 4. DIENSTEN EN INFORMATIE
  1. U kunt de Diensten bestellen via de Website door het juiste registratie- of bestelformulier in te vullen. Na registratie sturen wij u per e-mail de inloggegevens voor de klantensectie en/of het handelsplatform, zodat u er toegang toe krijgt. 
  2. De aan u geleverde Diensten zijn zoals uiteengezet in de Handelsvoorwaarden.
  3. Tijdens de gratis proefperiode kunt u een aantal van de Services binnen een beperkte reikwijdte en gedurende een beperkte periode gratis gebruiken. Het voltooien van de gratis proefperiode geeft u geen recht op toegang tot andere services. 
  4. Alle gegevens die u ons verstrekt via het registratie- of bestelformulier, het klantengedeelte of anderszins, moeten volledig, waarheidsgetrouw en actueel zijn. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke wijziging in uw gegevens of de gegevens in uw Klantensectie bijwerken. Acello is niet verplicht de gegevens te verifiëren en Acello mag er op vertrouwen dat de door u verstrekte informatie juist is.
 • VERTROUWELIJKHEID, IP-BESCHERMING EN NALEVING VAN HET BELEID
 1. De Handelaar en Acello (die beide kunnen optreden als Openbaarmakende Partij of Ontvangende Partij) kunnen van de andere partij vertrouwelijke informatie ontvangen of er toegang toe krijgen. 
 2. De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij vertrouwelijk houden en, tenzij vereist door de wet, de Vertrouwelijke Informatie niet beschikbaar stellen aan derden, of de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij gebruiken voor enig ander doel dan in verband met deze Overeenkomst. 
 3. Elke Partij mag, wanneer zij optreedt als Ontvanger, de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan haar Vertegenwoordigers die dergelijke informatie nodig hebben en zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat haar Vertegenwoordigers de bepalingen van deze Overeenkomst naleven. Elke actie van een vertegenwoordiger wordt voor de doeleinden van deze Overeenkomst behandeld als de actie van de Ontvanger.
 4. De Handelaar zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie van Acello waartoe hij toegang heeft, niet wordt onthuld of verspreid door zijn werknemers of agenten in strijd met de voorwaarden van dit Contract.
 5. De Handelaar erkent dat details van de Diensten en de resultaten van eventuele prestatietests van de Diensten de Vertrouwelijke Informatie van Acello vormen.
 6. De Handelaar zal geen enkele openbare aankondiging doen, of iemand toestaan ​​dit te doen, met betrekking tot deze Voorwaarden (of enige Voorwaarden voor Handelaars) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acello, behalve zoals vereist door de wet, enige overheids- of regelgevende instantie (inclusief, maar niet beperkt tot, elke relevante effectenbeurs), elke rechtbank of andere autoriteit met bevoegde jurisdictie.
 7. Het is de handelaar niet toegestaan:
  1. behalve zoals toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving die niet kan worden uitgesloten bij overeenkomst tussen de partijen:
   1. en behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze Voorwaarden (en eventuele Handelsvoorwaarden) proberen de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, dupliceren, er afgeleide werken van te maken, in te kaderen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te verzenden of te distribueren en/of Gegevens en/of relevante Documentatie (indien van toepassing) in welke vorm, media of op welke manier dan ook; of
   2. proberen de Software geheel of gedeeltelijk ongedaan te compileren, te demonteren, te reverse-engineeren of anderszins terug te brengen tot voor mensen waarneembare vorm;
   3. een openbare recensie achterlaten die ongefundeerd, niet accuraat of constructief is en onnodig schadelijk is voor het merk Instant Funding.
  2. toegang krijgen tot alle of een deel van de Diensten en Documentatie om een ​​product of dienst te bouwen die concurreert met de Diensten en/of de Documentatie; of 21.1 de Services en/of Documentatie in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren, of anderszins beschikbaar stellen aan en/of services verlenen aan een derde partij, behalve de relevante Geautoriseerde Gebruikers, of
  3. proberen toegang te verkrijgen tot de Diensten en/of Documentatie, of derden te helpen bij het verkrijgen ervan, anders dan bepaald in dit artikel 9.
 8. De Handelaar zal alle redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Diensten en/of de Documentatie te voorkomen en, in het geval van een dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik, Acello onmiddellijk op de hoogte stellen.
 9. De handelaar mag op geen enkele wijze het geheel of een deel ervan reverse-engineeren, kopiëren, bugs repareren, corrigeren, bijwerken, overdragen, reproduceren, opnieuw publiceren, uitzenden, verkopen, leasen, uitlenen, distribueren, afgeleide werken maken op basis van of anderszins wijzigen. de Diensten, Gegevens of Documentatie.  
 10. De rechten die krachtens deze clausule worden verleend, worden uitsluitend aan de handelaar verleend en mogen niet worden beschouwd als toegekend aan een dochteronderneming of holdingmaatschappij van de handelaar.
 11. Acello’s website of internetdienst Trader maakt gebruik van cookies om de sessie van een Trader te volgen en voor elk bezoek de details van de Trader op te halen. In sommige delen van de site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dat gebied mogelijk te maken en/of te verbeteren. Door gebruik te maken van de Diensten of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de Handelaar in met het gebruik van cookies in overeenstemming met deze voorwaarden
 • DISCLAIMER MET BETREKKING TOT DERDEN

De Handelaar erkent dat de Diensten hem in staat kunnen stellen of kunnen helpen om te corresponderen met, en producten en diensten aan te kopen of te leveren van of aan Commerciële Partners, en dat hij dit uitsluitend op eigen risico doet. Acello geeft geen verklaringen of toezeggingen en heeft geen enkele aansprakelijkheid of verplichting met betrekking tot de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot de waarheidsgetrouwheid van genoteerde prijzen of voorwaarden van gerapporteerde transacties of gegevens afgeleid van historische of huidige inhoud), of het gebruik van of correspondentie met een dergelijke derde partij, of eventuele voltooide transacties en elk contract dat door de handelaar is aangegaan met een dergelijke derde partij. Elk contract dat wordt aangegaan en elke transactie die wordt voltooid, is tussen de handelaar en de relevante commerciële partner, en niet tussen Acello. Acello onderschrijft of keurt geen enkele Commerciële Partner of zijn website of andere middelen voor communicatie of uitvoering goed, indien beschikbaar gesteld via de Diensten.

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 1. Deze clausule beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van Acello (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de handelaar:
  1. voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de Handelsvoorwaarden;
  2. met betrekking tot enig gebruik door de Handelaar van de Diensten en Documentatie of een deel daarvan; En
  3. met betrekking tot enige verklaring, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten (inclusief nalatigheid) voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of de Handelsvoorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en specifiek bepaald in dit Contract:
  1. de Handelaar is als enige verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de Diensten en de Documentatie door de Handelaar, en voor de conclusies die uit dergelijk gebruik worden getrokken. Acello is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten of weglatingen in de informatie, instructies of scripts die door de Handelaar aan Acello zijn verstrekt in verband met de Diensten, of voor acties die Acello op aanwijzing van de Handelaar heeft ondernomen;
  2. alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, zijn, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van deze Voorwaarden; En
  3. de Diensten en de Documentatie worden aan de Handelaar geleverd op een “as is”-basis.
 3. Niets in dit Contract sluit de aansprakelijkheid van Acello uit:
  1. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Acello; of
  2. wegens fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. 
 4. Met inachtneming van clausule 11.2 en clausule 11.3:
  1. Acello is niet aansprakelijk, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief voor nalatigheid of schending van wettelijke plichten), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voor winstderving, omzetverlies, uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen of verlies of corruptie van gegevens of informatie. , of puur economisch verlies, of voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, kosten, schade, lasten of uitgaven die op welke manier dan ook voortvloeien uit deze Voorwaarden en/of de Handelsvoorwaarden; En
  2. De maximale omvang van de aansprakelijkheid van Acello voor alle claims die gedurende enig kalenderjaar onder dit Contract worden ingediend, is het bedrag aan vergoedingen dat door de Handelaar is betaald gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, die aanleiding gaf tot de rechtsvordering van de Handelaar.
  3. met betrekking tot de levering van gratis Diensten is Acello niet aansprakelijk op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of beoogde uitvoering van de bepaling van de Diensten.
 • VERGOEDING

De Handelaar zal Acello verdedigen, schadeloos stellen en schadeloos stellen tegen claims, acties, procedures, verliezen, schade, uitgaven en kosten (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit het gebruik door de Handelaar van de Diensten en/of Documentatie in strijd met de wetgeving. van het Contract of de toepasselijke wetgeving, met dien verstande dat een dergelijke schadeloosstelling beperkt zal zijn tot de mate waarin dergelijke verliezen voortvloeien uit de nalatigheid of fraude van Acello.

 • DUUR EN BEËINDIGING
 1. Deze Overeenkomst gaat, tenzij anderszins beëindigd zoals bepaald in deze clausule en/of de Voorwaarden, in op de Aanvangsdatum en loopt door voor de Initiële Termijn en de Volgende Termijn. Daarna wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende Verlengingsvoorwaarden, tenzij:
  1. elke partij stelt de andere partij ten minste 60 (zestig) dagen vóór het einde van de huidige termijn schriftelijk in kennis van de beëindiging, ongeacht of dit een initiële termijn, een vervolgtermijn of een verlengingstermijn is, waarna deze Overeenkomst en het Contract eindigen op het verstrijken van de op dat moment lopende Initiële Termijn, Volgende Termijn of Verlengingstermijn; of
  2. anderszins beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst en de Voorwaarden;
 2. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover Acello beschikt, kan Acello het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Handelaar indien:
  1. de Handelaar een wezenlijke inbreuk pleegt op enige andere voorwaarde van dit Contract, welke inbreuk onherstelbaar is of (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) er niet in slaagt die inbreuk te verhelpen binnen een periode van 28 (achtentwintig) dagen nadat hij hier schriftelijk van in kennis is gesteld;
  2. de Handelaar herhaaldelijk een van de voorwaarden van deze Handelsvoorwaarden en/of de Voorwaarden schendt op een manier die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat zijn gedrag inconsistent is met het feit dat hij de intentie of het vermogen heeft om uitvoering te geven aan de voorwaarden van deze Handelsvoorwaarden, en / of de Voorwaarden;
  3. de handelaar de betaling van zijn schulden opschort of dreigt op te schorten of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden, of toegeeft dat hij niet in staat is zijn schulden te betalen of wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986 ;
  4. de handelaar begint onderhandelingen met alle of een bepaalde categorie van zijn schuldeisers met het oog op de herschikking van zijn schulden, of doet een voorstel voor of gaat een compromis of regeling aan met zijn schuldeisers anders dan met als enige doel een plan voor een solvabele fusie van de Handelaar bij een of meer andere bedrijven of de solvabele wederopbouw van de Handelaar;
  5. er een verzoekschrift wordt ingediend, een mededeling wordt gedaan, een besluit wordt genomen of een bevel wordt uitgevaardigd voor of in verband met de liquidatie van de handelaar, anders dan met als enig doel een plan voor een solvabele fusie van de handelaar met één of meer andere bedrijven of de solvabele reconstructie van de Handelaar;
  6. er bij de rechter een verzoek wordt ingediend of een bevel wordt gegeven tot benoeming van een bewindvoerder, of indien een voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt medegedeeld of een bewindvoerder wordt benoemd, over de Handelaar;
  7. de houder van een in aanmerking komende vlottende last over de activa van de Handelaar is gerechtigd geworden om een ​​administratieve curator aan te stellen of heeft deze aangesteld;
  8. een persoon krijgt het recht om een ​​curator over de activa van de Handelaar te benoemen of er wordt een curator over de activa van de Handelaar aangesteld;
  9. een schuldeiser of schuldeiser van de handelaar beslag legt op de activa van de handelaar of er beslag op legt, of er beslag wordt gelegd op, executie, beslaglegging of een ander dergelijk proces, en een dergelijk beslag of proces wordt niet ongedaan gemaakt binnen 14 dagen;
  10. er zich een gebeurtenis voordoet, of er een procedure wordt ondernomen, met betrekking tot de handelaar in enig rechtsgebied waaraan deze onderworpen is, die een effect heeft dat gelijkwaardig of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen genoemd in clausule tot clausule (inclusief);
  11. de Handelaar de uitoefening van zijn gehele of een substantieel deel van zijn bedrijfsactiviteiten opschort of staakt, of dreigt te zullen opschorten of staken.
 3. Tijdens de Initiële Termijn kan Acello het Contract voor de levering van de Diensten onmiddellijk beëindigen. Acello zal zich redelijkerwijs inspannen, maar is in dergelijke omstandigheden niet verplicht de Handelaar hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. Bij beëindiging van de levering van de Diensten en/of de Handelsvoorwaarden om welke reden dan ook:
  1. alle licenties verleend onder dit Contract worden onmiddellijk beëindigd; 
  2. elke partij zal de apparatuur, eigendommen, documentatie en andere items (en alle kopieën daarvan) die toebehoren aan de andere partij retourneren en er geen verder gebruik van maken;
  3. Acello mag de Gegevens die zij in haar bezit heeft, vernietigen of op andere wijze van de hand doen; En
  4. alle rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan ​​tot de datum van beëindiging, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen met betrekking tot een schending van dit Contract die bestond op of vóór de datum van beëindiging, worden niet beïnvloed of bevooroordeeld .
 • OVERMACHT
 1. Acello is niet aansprakelijk jegens de Handelaar als hij wordt verhinderd of vertraagd bij het nakomen van zijn verplichtingen, of bij het uitoefenen van zijn activiteiten, door handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen die buiten zijn redelijke controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen. of andere arbeidsconflicten (waarbij het personeel van Acello of een andere partij betrokken is), het falen van een nutsvoorziening of een transport- of telecommunicatienetwerk, overmacht, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, kwaadwillige schade, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of aanwijzing, ongeval, defect aan installaties of machines, brand, overstroming, storm of verzuim van leveranciers of onderaannemers, op voorwaarde dat de handelaar op de hoogte wordt gesteld van een dergelijke gebeurtenis en de verwachte duur ervan.
 • DISCLAIMER VAN REGELS EN VERBODEN STRATEGIEËN
 1. Alle handelaren gaan ermee akkoord onze algemene voorwaarden te respecteren en na te leven, samen met de handelsregels in de FAQ-sectie van onze website, die gezamenlijk bindend zijn en een wettelijke verplichting voor u creëren. Onze handelsregels, meer specifiek het gedeelte over Verboden Strategieën, somt de verboden handelingen op die geacht worden onze Algemene Voorwaarden te schenden en worden als volgt opgesomd; Maximale opname, Dagelijkse opname, Schending door inactiviteit (30 dagen, onder voorbehoud), HFT (Hoogfrequente handel van 12 seconden of minder), Martingale, Kopiëren tussen interne accounts, Omkeren tussen bedrijven/rekeningen, Rasterhandel, Statistische arbitrage, Gokken/ Overmatig gebruik.
 2. Voor meer details en informatie over onze handelsregels kunt u de FAQ-sectie op onze website bezoeken.
 • ACELLO’S VERPLICHTINGEN
 1. Acello verbindt zich ertoe dat de relevante Diensten grotendeels in overeenstemming met de relevante Documentatie en met redelijke vaardigheid en zorg zullen worden uitgevoerd.
 2. De verbintenis uit clausule 15.1 is niet van toepassing in de mate van non-conformiteit, die wordt veroorzaakt door gebruik van de Diensten in strijd met de instructies van Acello, of wijziging of wijziging van de Diensten door een andere partij dan Acello of Acello’s naar behoren geautoriseerde contractanten of agenten. . Als de Diensten niet in overeenstemming zijn met de voorgaande verbintenis, zal Acello, op eigen kosten, alle redelijke commerciële inspanningen aanwenden om een ​​dergelijke non-conformiteit onmiddellijk te corrigeren, of de Handelaar een alternatief middel bieden om de gewenste prestatie te bereiken. Een dergelijke correctie of vervanging vormt het enige en exclusieve rechtsmiddel van de handelaar voor elke schending van de verbintenis zoals uiteengezet in clausule 15.1. Niettegenstaande het voorgaande, Acello:
  1. garandeert niet dat het gebruik van de Diensten door de Handelaar ononderbroken of foutloos zal zijn; of dat de Diensten, Documentatie en/of de informatie die de Handelaar via de Diensten verkrijgt, zullen voldoen aan de eisen van de Handelaar; En
  2. is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of enig ander verlies of schade die voortvloeit uit de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, inclusief internet, en de handelaar erkent dat de diensten en documentatie onderhevig kunnen zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten.
 3. Deze Voorwaarden (en eventuele Handelsvoorwaarden) beletten Acello niet om soortgelijke overeenkomsten met derden aan te gaan, of om zelfstandig documentatie, producten en/of diensten te ontwikkelen, gebruiken, verkopen of in licentie te geven die vergelijkbaar zijn met die welke onder deze Voorwaarden (of enige andere Voorwaarden voor handelaren).
 4. Acello garandeert dat zij alle noodzakelijke licenties, toestemmingen en toestemmingen heeft en zal behouden die nodig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden.
 • VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR
 1. De Handelaar zal Acello voorzien van:
  1. alle noodzakelijke medewerking met betrekking tot deze Voorwaarden (of eventuele Handelsvoorwaarden) en
  2. alle noodzakelijke toegang tot informatie zoals vereist door Acello;
 2. om de Diensten te leveren, inclusief maar niet beperkt tot Gegevens, beveiligingstoegangsinformatie en configuratiediensten;
 3. voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot haar activiteiten onder dit Contract;
 4. alle andere verantwoordelijkheden van de Handelaar zoals uiteengezet in dit Contract op een tijdige en efficiënte manier uitvoeren. In geval van vertraging in de door de partijen overeengekomen assistentie door de Handelaar, mag Acello het overeengekomen tijds- of leveringsschema aanpassen als dat redelijkerwijs noodzakelijk is;
 5. ervoor te zorgen dat de Geautoriseerde Gebruikers de relevante Diensten en Documentatie gebruiken in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit Contract en/of de Handelsvoorwaarden en dat zij verantwoordelijk zijn voor elke schending van dit Contract door Geautoriseerde Gebruikers;
 6. alle benodigde licenties, toestemmingen en toestemmingen verkrijgen en behouden die nodig zijn voor Acello, haar contractanten en agenten om hun verplichtingen uit hoofde van dit Contract na te komen, inclusief maar niet beperkt tot de Diensten;
 7. ervoor zorgen dat haar netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties die Acello van tijd tot tijd verstrekt; En
 8. als enige verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en onderhouden van zijn netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen van zijn systemen naar de datacentra van Acello, en voor alle problemen, omstandigheden, vertragingen, leveringsfouten en alle andere verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de netwerkverbindingen of telecommunicatieverbindingen van de Handelaar of veroorzaakt door internet.
 • VARIATIE

Acello heeft naar eigen goeddunken het recht om redelijke wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden, die schriftelijk zullen zijn en van kracht, geldig en afdwingbaar zullen zijn, onmiddellijk na kennisgeving, aanvaarding of verder gebruik van de Diensten door de Handelaar of wanneer geplaatst op instantfunding.io /voorwaarden.

 • VOLLEDIGE OVEREENKOMST
 1. Deze Voorwaarden en eventuele Handelsvoorwaarden, samen met alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen hen met betrekking tot het onderwerp dat zij behandelen.
 2. Elk van de partijen erkent en stemt ermee in dat zij bij het aangaan van een Contract niet afhankelijk zijn van enige toezegging, belofte, verzekering, verklaring, vertegenwoordiging, garantie of afspraak (al dan niet schriftelijk) van enige persoon (ongeacht of hij partij is bij een Contract of niet). ) met betrekking tot het onderwerp van dit Contract, anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit Contract.
 • OPDRACHT
 1. De Handelaar zal, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acello, niet alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van dit Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op enige andere manier handelen.
 2. Acello kan op elk moment alle of een deel van haar rechten of verplichtingen onder dit Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op enige andere manier handelen.
 • RECHTEN VAN DERDEN

Dit Contract verleent geen enkel recht aan enige persoon of partij (behalve de partijen bij dit Contract en, indien van toepassing, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden) op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 • MEDEDELINGEN
 1. Elke kennisgeving die op grond van deze Voorwaarden en/of de Handelsvoorwaarden moet worden gedaan, moet schriftelijk gebeuren en moet met de hand worden afgeleverd of per gefrankeerde post, elektronische post (onder voorbehoud van bewijs van aflevering en leesbevestiging) of aangetekend worden verzonden. bezorging per post aan de andere partij op het adres zoals meegedeeld aan die partij, of een ander adres dat mogelijk door die partij voor dergelijke doeleinden is meegedeeld, of per fax verzonden naar het faxnummer van de andere partij.
 2. Een persoonlijk afgeleverd bericht wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van bezorging (of als de bezorging niet binnen kantooruren plaatsvindt, om 9.00 uur op de eerste werkdag na bezorging). Een correct geadresseerde kennisgeving verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of per aangetekende post wordt geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop deze bij normale postbezorging zou zijn afgeleverd. Een per fax verzonden kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending (zoals blijkt uit de getimede afdruk die door de afzender is verkregen).
 • TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
 1. Dit Contract en elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.
 2. Elke partij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om geschillen of vorderingen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).
 • EXTRA GEBRUIKERSABONNEMENTEN
 1. Op voorwaarde dat de voorwaarden voor de handelaar zijn overeengekomen, kan een handelaar tijdens elke initiële termijn, vervolgtermijn en/of verlengingstermijn schriftelijk verzoeken dat Acello aanvullende gebruikersabonnementen ter beschikking stelt aan die handelaar, waarbij Acello naar eigen goeddunken kan accepteren of weigeren. 
 2. Als Acello een dergelijk verzoek accepteert, zal de Handelaar binnen 30 dagen na de datum van de factuur van Acello aan Acello de relevante vergoedingen voor dergelijke aanvullende Gebruikersabonnementen betalen, op voorwaarde dat de vergoedingen voor Gebruikersabonnementen die halverwege de Initiële Termijn zijn aangeschaft, de Vervolgtermijn of een Verlengingstermijn (indien van toepassing), wordt pro rata berekend voor de rest van de Initiële Termijn, Volgende Termijn of dan geldende Verlengingstermijn (indien van toepassing). In dat geval komen de partijen te goeder trouw overeen om de Handelsvoorwaarden (indien van toepassing) te wijzigen.

Bovendien gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van onze website.

Invoering

Deze website, instantfunding.io, wordt beheerd door Acello Ltd (gezamenlijk het “Bedrijf”). Het Bedrijf biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te gebruiken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Algemeen gebruik en kosten

De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar die woonachtig zijn in het land waarvoor de Diensten beschikbaar zijn. Door u te registreren op de Website bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Diensten niet gebruiken. U verbindt zich ertoe uitsluitend toegang te verkrijgen tot de Diensten vanuit een van de landen waarvoor de Diensten beschikbaar zijn. U erkent dat uw toegang tot en gebruik van de Diensten in sommige landen bij wet beperkt of verboden kan zijn, en u verbindt zich ertoe de Diensten uitsluitend te openen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd (onder het gedeelte met de opgegeven accounts) zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Geen van de diensten die het Bedrijf u levert, kunnen worden beschouwd als beleggingsdiensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Het Bedrijf geeft u geen begeleiding, instructies of informatie over hoe of op welke manier u transacties moet uitvoeren wanneer u de diensten of anderszins gebruikt, of enige andere soortgelijke informatie over de verhandelde beleggingsinstrumenten, noch aanvaardt het Bedrijf enige dergelijke begeleiding, instructies of informatie van u. Geen van de diensten vormt beleggingsadvies of -aanbevelingen en geen enkele werknemer, personeel of vertegenwoordiger van de Vennootschap is bevoegd om beleggingsadvies of -aanbevelingen te geven. Mocht enige informatie of verklaring van een werknemer, personeel of vertegenwoordiger van de Vennootschap worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies of -aanbeveling, dan wijst de Vennootschap expliciet af dat dit beleggingsadvies of -aanbevelingen zijn en is zij niet verantwoordelijk voor deze zaken. Acello Ltd is geen makelaar-dealer of makelaar en verwerkt, faciliteert of verzendt geen enkele financiële transactie van welke aard dan ook. Op dezelfde manier koopt, verkoopt of verhandelt de Vennootschap onder geen enkele omstandigheid financiële instrumenten als dealer of principaal. Het bedrijf biedt ALLEEN virtuele gefinancierde accounts aan (demohandelsaccounts). We bieden geen enkele vorm van live gefinancierde accounts aan, en we staan ​​klanten ook niet toe dit te doen via onze service/platform. We bieden virtuele accounts aan waarbij live marktomstandigheden worden gesimuleerd.
We kunnen derden toegang verlenen tot onze website om problemen met de website, database of infrastructuur op te lossen en/of te onderhouden. Deze toegang wordt gecontroleerd en verwijderd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd als wij dit nodig achten.
De kosten voor de Digitale Dienst worden betaald om u toegang te geven tot ons platform en andere gerelateerde diensten en bronnen. Wij accepteren of houden geen deposito’s aan en onderhouden geen depositorekeningen van klanten. Volgens de richtlijnen op deze website heeft de klant alleen recht op terugbetaling van de servicekosten als wij dit naar eigen goeddunken nodig achten en als de uitgegeven demo-handelsaccount niet lager is dan het startsaldo, als de bestelling niet is meer dan 14 dagen oud is, als het account niet is samengevoegd met een ander account, als het account niet is opgeschaald of geen uitbetaling heeft gehad, kan een terugbetaling in aanmerking komen. (Dit is anders als de klant heeft voldaan aan de vereisten om de vergoeding op maximale schaal te laten terugbetalen op Instant Funding-accounts, of bij de eerste uitbetaling op Challenge-accounts. Als de demo-handelsaccount van de klant een opname/verlies heeft of is gesloten als gevolg van het overtreden van de programmaregels heeft de Klant onder geen enkele omstandigheid recht op terugbetaling van kosten. Als een Klant in aanmerking komt en om terugbetaling verzoekt, betekent het verstrekken van een terugbetaling het einde van de toegang tot zijn account, platform en alle andere andere door het bedrijf geleverde diensten. Klanten die een terugbetaling aanvragen, zijn verplicht om de overdrachtskosten te dekken, inclusief maar niet beperkt tot: contractkosten, kosten van externe leveranciers, kaartverwerkingskosten, internationale overdrachtskosten, bankkosten, cryptokosten en gaskosten voor beide credit- en debettransacties.

Indien de Klant een klacht indient over de betaalde vergoeding of deze betwist bij de bank of betaaldienstverlener van de Klant (via terugboekdiensten, betwistingsdiensten of andere soortgelijke diensten) op grond waarvan een annulering, annulering of terugbetaling van de vergoeding of enig deel hiervan wordt verzocht, heeft het Bedrijf het recht, naar eigen goeddunken, om te stoppen met het verlenen van Services of rechten hierin aan de Klant en om toekomstige Services te weigeren, en heeft het het recht om juridische stappen te ondernemen om eventuele onrechtmatige Charge-Backs terug te betalen. Houd rekening met het bedrijf heeft het recht om klanten terug te betalen wanneer zij dit een eerlijk scenario acht EN de virtuele/demohandelsaccount geen verlies lijdt. We hebben het recht om het volgende te gebruiken, maar niet beperkt tot: uw IP-adres, naam, e-mailadres, deelinformatie, betalingsmethoden, KYC en andere informatie om aan de bank/betalingsverwerker te verstrekken bij het betwisten van een terugboeking.

Registratievoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

U mag onze diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services en de Klant komt onder geen enkele omstandigheid in aanmerking voor restitutie.

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren aan wie dan ook, maar niet beperkt tot het naar eigen goeddunken weigeren van een aanvraag voor het opschalen van een account als we van mening zijn dat de klant agressief is (maar niet beperkt tot) of agressief is, niet gedisciplineerd of met hun handelsstijl, alles wat het risico voor de virtueel gefinancierde rekening zou kunnen vergroten, zou ertoe kunnen leiden dat de schaalvergroting wordt verminderd. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en transmissies via verschillende netwerken met zich mee kan brengen; en wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bedrijf.

Veranderingen en nauwkeurigheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die wij verstrekken juist is, maar de informatie wordt ook door derden verstrekt en wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.
Prijzen voor onze digitale diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (de verstrekte accounts) (of een deel of de inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
Diensten en restituties

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken.

Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de terugbetaling van kosten voor digitale diensten/producten zonder uitleg te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie.
Klanten komen in aanmerking voor restitutie van kosten, als aan de criteria in onze richtlijnen wordt voldaan en wij dit naar eigen goeddunken passend achten, binnen 180 dagen na de betalingsdatum. Klanten komen na deze periode van 180 dagen niet meer in aanmerking voor restitutie.
Klanten komen in aanmerking voor terugbetaling als hun uitbetalingstotaal niet hoger is dan de betaalde digitale service/productvergoeding. Zodra een Klant ten minste het equivalent aan uitbetalingen heeft ontvangen van de vergoeding die is betaald om de Dienst te starten, komt hij niet langer in aanmerking voor terugbetaling.
Accountbeheer, handelsgedrag en verantwoord handelen

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten, inclusief de beëindiging van actieve accounts, te beperken tot personen die onze systemen misbruiken. Dit omvat het gebruik van deskundige adviseurs (EA’s) die misbruik maken van de backend-systemen van de technische partners van het bedrijf en/of deze in gevaar brengen. Dit omvat ook elk handelsgedrag dat tot doel heeft te profiteren van inefficiënties in platform-, server- of brokerageservers. Deze activiteiten kunnen ook omvatten, maar zijn niet beperkt tot, latency-arbitragehandel, long-short-arbitragehandel, gap-handel, spread-arbitrage, omgekeerde arbitrage en tegengestelde handel tussen accounts, hedging-EA’s, rastersystemen of martingaal-EA’s. We hebben momenteel geen geautomatiseerd systeem om deze EA’s te controleren, zoals bij de meeste bedrijven kunnen we dit alleen zien als er om een ​​uitbetaling wordt verzocht en een lid van het team uw account handmatig controleert. Ons risicobeheersysteem stopt automatisch met het kopiëren van posities als de bovenstaande EA’s worden gedetecteerd, maar deze heeft niet de mogelijkheid om ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit betekent dat we handelaren mogelijk niet altijd op de hoogte kunnen stellen als ze een EA hebben die de regels heeft overtreden, ook al is het live-account gestopt met kopiëren, totdat een handelaar een cheque op zijn handelsaccount aanvraagt, of om een ​​schaal of uitbetaling vraagt. Meer voorbeelden van verboden handelsactiviteiten, maar niet beperkt tot, alleen of in samenspraak met andere personen combinaties van transacties, bijvoorbeeld het gelijktijdig invoeren van tegengestelde posities op verschillende rekeningen, of meerdere handelaren die dezelfde transacties plaatsen. ‘All-in’-mentaliteit waarbij u positie(s) op instrument(en) heeft gestapeld, waarbij u een gokstijl hanteert. Het is naar eigen goeddunken om een ​​gratis nieuwe poging of terugbetaling aan te bieden als we een ‘All-in’-handelsstijl zien moeten we ervoor zorgen dat handelaren een consistent voordeel laten zien, we willen goed risicobeheer zien en geen gokken, dit houdt ook in dat we meer dan 50% van de drawdown-limieten riskeren in open posities (dagelijks of maximaal), als we denken dat een handelaar dat is bij roekeloos gedrag kunnen we actie ondernemen, zoals maar niet beperkt tot; het resetten van de uitdaging(en), het aanbieden van een terugbetaling(en), een verlaagd uitbetalingspercentage of weigering of uitbetaling, weigering van de schaal, verminderde accounthefboomwerking of het beëindigen van de account en toestemming om onze diensten te gebruiken. Houd er rekening mee dat we een professionele financieringsmaatschappij zijn, wij zijn hier om ervaren handelaars te ondersteunen, niet om te gokken. Je kunt geen Challenge Passing-services gebruiken. Dit is een ernstige inbreuk en we nemen voorzorgsmaatregelen om dit op te sporen, als u transacties uitvoert op ons Challenges- of Conventionele Instant Funding-model in dezelfde tijd, richting en/of instrumenten als andere handelaars, als u handelt vanaf een IP-adres dat niet waar uw factuuradres zich bevindt en/of andere methoden die we kunnen detecteren.
We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen en de verkoop van producten en diensten te beperken aan klanten die deze clausules schenden. Klantaccounts die worden beëindigd, hebben geen toegang tot restituties en ontvangen onder dergelijke omstandigheden geen compensatie.

Factuur- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of niet-geautoriseerde distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Voor accountuitbetalingen gaat u ermee akkoord dat u wordt uitbetaald via het Deel-platform, bankoverschrijving of cryptocurrency. Wij behouden ons het recht voor om betalingen te weigeren via andere betaalmethoden die het Bedrijf niet ondersteunt. We hanteren een minimale uitbetalingswaarde van 50 USD via het Deel-platform. Als er onder deze drempel een uitbetalingsverzoek wordt ingediend, kunnen we dit via bankoverschrijving of cryptocurrency verzenden. Voor eventuele uitbetalingen die niet op schema liggen, op elke datum die anders is vermeld bij het ondertekenen van de handelsovereenkomst, sturen we u ook via bankoverschrijving of cryptocurrency. We kunnen cryptocurrency-uitbetalingen verzenden via USDT, Ethereum of Bitcoin, tenzij anders overeengekomen door de klant en het bedrijf.

Derden

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een ‘as is’- en ‘as available’-basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).
Het is mogelijk dat wij in de toekomst of het heden een reeks bestaande of nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden. Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Gebruikersinzending

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.
U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.
Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Zie het privacybeleid op onze website (www.instantfunding.io).

Onnauwkeurigheden

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
Wij zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden die voortkomen uit het gebruik van externe partners, platforms of partijen die niet aan het bedrijf zijn verbonden. Als er een probleem ontstaat door het gebruik van platforms van derden, inclusief maar niet beperkt tot; serverinefficiënties, liquiditeitsproblemen, onnauwkeurigheid van informatie, vertragingen bij het laden, vertragingen bij het laden, opnieuw quoten, het is naar eigen goeddunken van het bedrijf of er een oplossing wordt gevonden. Onder dergelijke omstandigheden mogen wij geen voorzieningen treffen. Het Bedrijf heeft geen zeggenschapsrechten of bevoegdheden ten aanzien van dergelijke derde partijen en zal nooit contact opnemen of in botsing komen met derde partijen met als doel de Dienst die wij leveren te beïnvloeden. Door onze Service te gebruiken, gaan Klanten ermee akkoord dat het Bedrijf in dergelijke omstandigheden niet aansprakelijk is en dat zij de aard van het gebruik van platforms van derden begrijpen en de inconsistenties die daaruit kunnen voortvloeien. Klanten kunnen geen terugbetaling aanvragen als het probleem van hun ervaring te wijten is aan zaken van derden waarover het bedrijf geen controle heeft.
Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. In geen geval zullen Intellimeter, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enige verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.
Schadeloosstelling en scheidbaarheid

U stemt ermee in om het Bedrijf en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.
In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.
Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Volledige overeenkomst

Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen. , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellers van de overeenkomst.

Contracten en juridisch

Klanten die producten of diensten kopen en overeenkomsten voor onafhankelijke contractanten met het bedrijf ondertekenen, zijn gebonden aan de secties van deze Servicevoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Servicevoorwaarden te lezen en te begrijpen voordat hij een contract ondertekent, en door het contract te ondertekenen, gaat hij akkoord met deze Voorwaarden.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wettelijke jurisdictie van de gebruiker.
Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@instantfunding.io.